Zgłoszenie do VAT

Obowiązek zarejestrowania się jako czynny płatnik podatku VAT mają osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jeżeli dokonują sprzedaży towarów lub świadczenia usług wymienionych w ustawie o VAT, a ich wartość sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczyła 200 tys. zł.

Zgłoszenia należy dokonać przed wykonaniem pierwszej sprzedaży towaru lub usługi opodatkowanej podatkiem VAT, przed dniem utraty prawa do zwolnienia lub przed rozpoczęciem miesiąca, w którym rezygnuje się z podmiotowego zwolnienia.

Zgłoszenia dokonuje się na formularzu VAT-R. Obowiązek jego złożenia mają zarówno jednostki, które chcą być czynnym płatnikiem, jak i te które chcą skorzystać ze zwolnienia.
Dokument ten można złożyć: osobiście w urzędzie skarbowym, za pośrednictwem poczty, przez Portal Podatkowy lub elektronicznie na portalu biznes.gov jako załącznik do wpisu CEiDG.
Zgłoszenie stanowi procedurę bezpłatną, chyba że zależy nam na otrzymaniu potwierdzenia rejestracji – wtedy opłata będzie wynosić 170 zł.