Zasada domniemania prawdziwości danych w KRS

Dlaczego zmiana danych w KRS jest tak ważna podczas prowadzenia firmy? Czy przedsiębiorcy prowadzący podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców ponoszą odpowiedzialność za szkody spowodowane błędnymi danymi w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Na wstępie tego wpisu warto zaznaczyć, że w przypadku informacji udostępnianych w Krajowym Rejestrze Sądowym przyjmuje się domniemanie prawdziwości danych. Co to oznacza? Zakłada się, że wszystkie informacje w KRS są prawdziwe oraz zgodne ze stanem rzeczywistym. Istotne jest, że w przypadku nieaktualności danych przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone błędnymi informacjami, które zostały wykorzystane przez osoby trzecie.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym odpowiedzialność ponosi podmiot, którego dotyczą nieaktualne dane w rejestrze.

Istnieje możliwość uchylenia się od odpowiedzialności pod warunkiem, że zostanie udowodnione, iż szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.

Przedsiębiorcy powinni pamiętać o tym, że aktualne dane w KRS są bardzo ważnym obowiązkiem, które niedopilnowanie może przynieść wiele szkód oraz problemów prawnych.