Zamknięcie ksiąg rachunkowych

Osoby decydujące się na założenie firmy w Polsce muszą pamiętać o obowiązku ewidencji księgowej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Jedną z najbardziej szczegółowych form księgowości jest pełna księgowość, czyli prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Księgi rachunkowe opisują każdą złotówkę przepływającą przez firmę. Stanowią podstawę informacji o kondycji finansowej spółki.

Księgi rachunkowe można prowadzić również w formie elektronicznej za pomocą odpowiednich programów.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych – kiedy następuje?

Księgi rachunkowe zamyka się:

– na dzień kończący rok obrotowy,

– na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile nie nastąpiło jego umorzenie,

– na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej,

w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu do rejestru tego połączenia,

– na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli w wyniku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka, to jest na dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru połączenia lub podziału,

– na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości,

na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami.

Należy zaznaczyć, że zamknięcie ksiąg rachunkowych musi nastąpić w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia powyższych zdarzeń.