Zakładowy plan kont

Jednym z elementów pełnej księgowości jest zakładowy plan kont, który pozwala dostarczać informacji istotnych z punktu widzenia zarządzania firmą i dokonywaniem rozliczeń.

Plan kont to numeryczny wykaz kont księgowych, w których rejestrowane są dane finansowe jednostki. Głównym celem zakładowego planu kont jest umożliwienie ewidencjonowania i uszeregowania wszystkich operacji finansowych. Na jego podstawie sporządza się bilans oraz rachunek zysków i strat. Umożliwia on również sprawne sporządzanie bieżących raportów.

Częściami składowymi zakładowego planu kont są: księga główna (konta syntetyczne) określająca główne grupy operacji oraz konta pomocnicze tzw. analityczne, na których dokonuje się uszczegółowienia zapisów.

Zakładowy plan kont powinien zostać opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości i odzwierciedlać działalność danej firmy. Wprowadzanie w nim zmian dotyczących sposobu księgowania musi mieć formę pisemną.