Z czego składają się księgi rachunkowe?

Prowadzenie księgowości w formie ksiąg rachunkowych zobowiązuje do przestrzegania obowiązujących przepisów zawartych w Ustawie o Rachunkowości.

Księgi rachunkowe powinny być prowadzone w sposób rzetelny, dokładny oraz powinny odzwierciedlać rzeczywisty stan jednostki.

Informacje powinny być przedstawiane w sposób chronologiczny.

Z czego składają się księgi rachunkowe?
– dziennik (zapisywane są w nim dane dotyczące zachodzących operacji gospodarczych)
– księga główna (zapisuje się w niej wszystkie operacje gospodarcze stosując się do zasady podwójnego zapisu)
– księga pomocnicza (uzupełnienie zapisów księgi głównej)
– zestawienie obrotów i sald
– wykaz składników aktywów i pasywów (sporządzany na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych)

Prowadzenie ksiąg rachunkowych powinno umożliwia sporządzenie sprawozdania finansowego, deklaracji podatkowych oraz pozostałych rozliczeń.