Świadczenie MAMA 4+

Program „Mama 4 plus” jest świadczeniem rodzicielskim, którego wysokość jest równa minimalnej emeryturze. Kto może z niego skorzystać?

Świadczenie stanowi wsparcie dla osób, które dla wychowywania swoich dzieci zdecydowały się zrezygnować z pracy zawodowej lub pracowały zbyt krótko, aby uzyskać prawo do minimalnej emerytury. Z tego rodzaju wsparcia mogą skorzystać osoby wychowujące co najmniej czwórkę dzieci.

O przyznanie świadczenia mogą ubiegać się matki po osiągnięciu wieku emerytalnego 60 lat. W wyjątkowych sytuacjach (śmierć matki lub porzucenie przez nią dzieci) ze świadczenia mogą skorzystać również ojcowie czworga dzieci (po skończeniu 65 lat).

Świadczenie przyznawane jest przez prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wypłata dokonywana jest d pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS lub KRUS wydał decyzję, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wnioskujący osiągnął wiek emerytalny.