Przejście na pełną księgowość – obowiązki

Obecnie podmioty, które przekroczyły limit przychodów w wysokości 2 000 000 euro zobowiązane są do przejścia na pełną księgowość. Dokonując przeliczenia należy uwzględnić średni kurs euro z dnia 1 października ubiegłego roku (w 2022 roku limit wynosi 9 188 200 zł). Zgodnie z tą informacją jednostki, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy przekroczą ten limit, zobligowane są do przejścia na pełne księgi. O czym pamiętać na koniec roku?

Przed otwarciem ksiąg rachunkowych należy ustalić wysokość dochodu osiągniętego w roku podatkowym. W tym celu należy:
1. sporządzić spis z natury,
2. wycenić składniki majątku objęte spisem z natury,
3. wpisać spis z natury do księgi,
4. sporządzić roczne zestawienie (w sytuacji gdy podatnik nie dokonuje podsumowania zapisów kolejnych
miesięcy narastająco od początku roku),
5. ustalić wysokość dochodu, osiągniętego w roku podatkowym w sposób określony w objaśnieniach do podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Istotnie należy wspomnieć również o obowiązku opracowania polityki rachunkowości firmy.