Przegląd kasy rejestrującej online

Wprowadzenie kasy fiskalnej online znacznie usprawniło dopełnienie obowiązków w zakresie raportowania oraz składania deklaracji w urzędzie skarbowym. Obecnie do najważniejszych obowiązków przedsiębiorców możemy zaliczyć:
– zapewnienie stabilnego połączenia internetowego
– przegląd kasy fiskalnej

Istotnie należy zaznaczyć, że przedsiębiorcy, którzy zaniechają tych obowiązków narażają się na poważne konsekwencje.

Zgodnie z zapisem w ustawie o VAT (z art. 111 ust. 3a pkt 4) podatnicy prowadzący ewidencję za pomocą kas fiskalnych są zobligowani poddawać kasy rejestrujące obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis kas rejestrujących.

Jak często? Przegląd powinien być przeprowadzany nie rzadziej niż raz na 2 lata.

Istotne jest również, że po zapełnieniu modułu fiskalnego kasy z papierowym lub elektronicznym zapasem kopii nie ma możliwości rejestrowania sprzedaży. W takiej sytuacji przedsiębiorcy zobowiązani są do wymiany modułu fiskalnego.

Przeprowadzenie przeglądu zobowiązuje przedsiębiorców do dokonania zgłoszenia kasy do podmiotu prowadzącego serwis główny lub podmiotu prowadzącego serwis kas.

Zgodnie z § 55 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących obowiązkowy przegląd kasy fiskalnej obejmuje sprawdzenie:
– stanu i liczby plomb kasy oraz zgodności ich z zapisem w książce kasy i dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem;
– stanu obudowy kasy;
– czytelności dokumentów drukowanych przez kasę;
– programu pracy kasy i programu do odczytu pamięci, a w przypadku kas z elektronicznym zapisem kopii – programu archiwizującego, ich wersji co do zgodności z zapisami w książce kasy i dokumentacją serwisu;
– poprawności działania kasy, w szczególności w zakresie wystawiania dokumentów fiskalnych, z wyjątkiem przeglądów dotyczących kas niebędących własnością przedsiębiorcy;
– poprawności działania wyświetlacza dla nabywcy;
– stanu technicznego akumulatorów lub baterii wewnętrznego zasilania kasy;
– poprawności ustawień zegara kasy.