Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe

Wróć do strony głównej

Kto ponosi odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych? Kto pociągnięty jest do odpowiedzialności w przypadku błędów w sporządzonym i złożonym sprawozdaniu finansowym?

Najważniejsze informacje znajdziemy w Ustawie o rachunkowości, która zakłada odpowiedzialność w zakresie takich dokumentów jak:
– sprawozdanie finansowe;
– skonsolidowane sprawozdanie finansowe;
– sprawozdanie z działalności;
– sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej;
– sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej;
– skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej;

Zgodnie z art.79 UoR za:
– niezłożenie sprawozdanie finansowego do ogłoszenia
– niezłożenie sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej we właściwym rejestrze sądowym

odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki organizacyjnej lub osoby wchodzące w skład organu zarządzającego.