Odpowiedzialność karno-skarbowa

Obowiązujący w Polsce Kodeks Karno-Skarbowy obejmuje przepisy, które nakłaniają do uiszczenia należności publicznoprawnych przez podatników. Docelowo organy podatkowe mają dążyć nie do nakładania na podatników kar, a do wyegzekwowania należności wobec państwa, bądź samorządu terytorialnego.

Zdecydowana większość przypadków ma możliwość naprawienia swoich błędów poprzez złożenie prawidłowej korekty deklaracji. Jednak co ważne – aby uniknąć kary, nie wystarczy złożenie deklaracji, ponieważ konieczne jest również podanie przyczyny jej sporządzenia, jak również uiszczenie opłaty wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę. Tutaj warto mieć również na uwadze fakt, iż nałożenie na podatnika odsetek, jest i tak znacznie niższą karą, niż ma to miejsce w przypadku, gdy czym zostaje uznany za przestępstwo, bądź wykroczenie skarbowe.

Jeśli podatnicy dopuszczą się zawinionych przez siebie nieprawidłowości, mają również możliwość skorzystania z instytucji tzw. czynnego żalu, który pozwoli uniknąć kary pod warunkiem, jeśli zaległa należność zostanie uiszczona.

Instytucja, którą jest dobrowolne poddanie się karze pozwala uniknąć wyroku sądowego, a więc daje podatnikowi ochronę przez wpisaniem go do Krajowego Rejestru Karnego. Tak więc śmiało można uznać, iż opcja ta jest bardzo korzystna, aczkolwiek przysługuje podatnikom, którzy:
– przyznaną się do popełnienia zarzucanego im czynu,
– uregulują kwotę, o którą chcieli „uszczuplić” budżet publiczny,
– uiszczą karę grzywny, pokryją wszelkie koszty postępowania sądowego.

Zatem jeśli podatnik narazi na uszczuplenie należność publicznoprawną, ma możliwość skorzystania z powyżej wymienionych rozwiązań, które są uzależnione od charakteru popełnionego czynu.

W razie pytań, zachęcamy do kontaktu!