Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego

Jednym z obowiązków przedsiębiorców, którzy prowadzą pełną księgowość w swojej firmie, jest sporządzanie sprawozdania finansowego. Jest to najważniejszy raport z działalności danej jednostki, który musi zostać opracowany w celu zamknięcia roku obrotowego i ksiąg rachunkowych.

Sprawozdanie składa się z:
– wprowadzenia,
– bilansu,
– rachunku zysków i strat,
– informacji dodatkowych i objaśnień.

Sprawozdania niektórych jednostek zawierają także:
– rachunek przepływów pieniężnych,
– zestawienie zmian w kapitale własnym.

Spółki mają aż 3 miesiące, od dnia bilansowego, na sporządzenie sprawozdania finansowego. Następnie jest ono przedstawiane właścicielowi jednostki lub zgromadzeniu wspólników, które sprawdza dokument. Następnie należy złożyć go do właściwego sądu rejonowego (KRS), wraz z uchwałą o zatwierdzeniu.

Od 2018 roku nie ma możliwości składania sprawozdania finansowego w formie papierowej. Wszystkie jednostki muszą opracowywać je w formacie XML i przesyłać elektronicznie.