KPiR, czyli Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Do najczęściej wybieranych form prowadzenia księgowości z pewnością możemy zaliczyć Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, czyli KPiR. Celem jej prowadzenia jest ewidencja osiągniętych przychodów i kosztów podczas prowadzonej działalności. Jest prowadzona wyłącznie do celów podatkowych. Kto jest zobowiązany do jej prowadzenia?

Obowiązek prowadzenia KPiR dotyczy osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, których właścicielami są osoby fizyczne, jeżeli osiągnięte przez nie przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 2.000.000 euro po przeliczeniu na PLN wg kursu średniego NBP z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego.

Dodatkowo prowadzenie KPiR dotyczy:

  • armatorów zdefiniowanych na podstawie Ustawy o podatku tonażowym;
  • osób wykonujących działalność gospodarczą w formie agencji i umów zlecenia;
  • osób duchownych, które same zrezygnowały z prawa do korzystania ze zryczałtowanego podatku dochodowego;
  • osób zajmujących się działami produkcji rolnej, jeżeli zgłoszą one zamiar prowadzenia tej księgi.

Księga może być prowadzona zarówno w formie papierowej jak również elektronicznej. Warto zaznaczyć, że coraz więcej osób decyduje się na elektroniczny sposób ewidencjonowania przychodów i kosztów.

Wybierając elektroniczny sposób prowadzenia KPiR należy pamiętać o:

  • określeniu szczegółowej instrukcji obsługi wykorzystywanego programu;
  • stosowaniu programu umożliwiającego wgląd w dokumentację;
  • przechowywaniu danych na nośniach informatycznych;