Koszty rodzajowe

Koszty rodzajowe to wszystkie koszty proste działalności. Układ rodzajowy kosztów powstał, aby mieć pełny wgląd do wartość czy rodzaju kosztów, które poniesiono na rzecz działalności operacyjnej.

Można je podzielić na koszty proste i koszty złożone.
Koszty złożone składają się z kosztów prostych, mogą one być rozłożone na mniejsze komórki organizacyjne. Natomiast koszty proste, czyli te, które znajdują się w układzie rodzajowym to najprostsze możliwe komórki, których nie da się dalej rozłożyć.
Dodatkowo według układu rodzajowego kosztów koszty mogą być rozłożone na materialne oraz niematerialne. Te pierwsze to wszystkie koszty, które zostały poniesione na rzecz zużycia materiałów, amortyzacji czy usług obcych. Natomiast koszty niematerialne stanowią podatki, opłaty, ubezpieczenia czy wynagrodzenia.

Taki układ rodzajowy kosztów wykorzystywany jest na potrzeby jednostek gospodarczych, które sporządzają rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. A także dla jednostek prezentujących kalkulacyjny rachunek zysków i strat, ujawniających dane o kosztach.