Grupa VAT

Zmieniające się przepisy umożliwiają od 1 lipca 2022 roku tworzenie tzw. grup podatników VAT. Grupa VAT,  sprawdź czym jest i jak działa.

Członkowie grupy VAT jako podmioty powiązane finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie mogą wspólnie rozliczać podatek od towarów i usług. Grupa VAT jest zarejestrowana jako podatnik podatku VAT. Do takiej grupy mogą należeć firmy z siedzibą lub oddziałem w Polsce.

Powiązanie członków finansowo występuje w sytuacji, gdy jeden członkiem grupy posiada bezpośrednio ponad 50%: udziałów (akcji) w kapitale zakładowym/praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących, zarządzających/prawa do udziału w zysku, każdego z pozostałych członków grupy.

Powiązanie ekonomiczne określa, że członkowie grupy VAT prowadzą: taką samą działalność gospodarczą (ten sam główny kod PKD)/ działalność o charakterze uzupełniającym i są od siebie współzależne/ działalność, z której w całości lub większej części korzystają inni członkowie grupy.

Organizacyjne powiązanie członków grupy ma miejsce, gdy członkowie znajdują się pośrednio lub bezpośrednio pod wspólnym kierownictwem/ organizują swoje działania w porozumieniu całkowicie lub częściowo.

Po spełnieniu warunku powiązań, aby utworzy grupę VAT należy zawszeć jej umowę, wskazać przedstawiciela oraz dokonać jej rejestracji w Urzędzie Skarbowym. Czas funkcjonowania grupy VAT to minimum 3 lata.

Rozliczenia z podatku VAT w grupie VAT następuje wyłącznie w ramach całej grupy. Faktury wystawiane są w imieniu całej grupy z jej numerem VAT i nazwą. Firmy wchodzące w skład grupy VAT nie muszą wystawiać wzajemnych faktur sprzedaży, muszą jednak prowadzić osobną ewidencję tych transakcji w formie elektronicznej.