Dowód księgowy

Dowód księgowy stanowi podstawę zapisów księgowych. Istotne jest spełnienie odpowiednich wymagań prawnych, aby dokument został uznany za dowód księgowy. Jednym z najważniejszych warunków jest to, aby dowód księgowy zawierał określone elementy niezbędne do szczegółowego odzwierciedlenia dokonanej operacji gospodarczej, a także był kompletny i bez błędów rachunkowych.

Wyróżnia się dowody:
– zewnętrzne obce,
– zewnętrzne własne,
– wewnętrzne.

Dowód księgowy wystawiony w sposób zgodny z przepisami Ustawy o Rachunkowości stanowi podstawę do ujęcia w ewidencji księgowej.

Dowód księgowy powinien zawierać m.in.:
– określenie rodzaju dowodu oraz numer identyfikacyjny,
– określenie stron dokonujących operacji gospodarczej,
– opis operacji,
– datę dokonania operacji,
– podpis wystawcy oraz odbiorcy,
– stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych.

Wpis: Archiwizacja dokumentów księgowych