Badanie sprawozdania finansowego

W określonych przypadkach obowiązkowe jest badanie sprawozdania finansowego. Rzetelne dopełnienie tego obowiązku pozwala sprawdzić kondycję ekonomiczną jednostki oraz dokonać kontroli poprawności zapisów w księgach rachunkowych. Kto może wykonać badanie sprawozdania finansowego? W jakich jednostkach obowiązkowe jest badanie sprawozdania finansowego?

Obowiązek badania sprawozdania finansowego – w jakich jednostkach?

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych zobowiązane są:

  • spółki akcyjne;
  • banki krajowe oraz oddziały zagraniczne banków i instytucji kredytowych;
  • grupy kapitałowe;
  • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe;
  • podmioty obracające papierami wartościowymi.

Warto podkreślić, że przedsiębiorcy prowadzący działalność w innej formie niż wymienione powyżej mogą dobrowolnie zlecić badanie sprawozdania finansowego.

Badanie sprawozdania finansowego kto przeprowadza?

Zgodnie z obowiązującym prawem badanie sprawozdania finansowego może zostać przeprowadzone wyłącznie przez biegłego rewidenta (audytora).

 

badanie sprawozdania finansowego