Nieprawidłowości w rozliczeniu PIT

Deklaracja PIT jest dokumentem, który składa się w celu dokonania rozliczeń przychodów za pracę lub z tytułu prowadzonej działalności. Po dokonaniu rozliczenia należy złożyć deklarację do Urzędu Skarbowego w formie tradycyjnej (w urzędzie odpowiednim dla miejsca zamieszkania) lub w formie elektronicznej. Wiele osób decyduje się na samodzielne rozliczenie podatków. Co grozi za nieprawidłowe informacje przedstawione w deklaracji PIT?

Nieprawidłowości w PIT – jakie najczęściej występują?

  • błędy formalne
  • błędy rachunkowe
  • błędy w danych adresowych, danych osobowych podatnika
  • błędny numer PESEL
  • brak podpisu
  • nieodliczenie składek ubezpieczenia społecznego/zdrowotnego

W przypadku powyższych błędów najczęściej prgan podatkowy wzywa do dokonania korekty deklaracji podatkowej.

Warto zaznaczyć, że do poważnych nieprawidłowości mających poważne skutki prawne zaliczamy celowe wprowadzenie w błąd organy podatkowe. W takiej sytuacji na podatnika spada odpowiedzialność podatkowa, gdyż on jest zobowiązany do wypełnienia świadczenia podatkowego.

Podatnik może otrzymać mandat karny w wysokości obliczanej na podstawie minimalnego wynagrodzenia za dany rok.

Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC

Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC stanowi podatek, który należy odprowadzić od określonych czynności, do których należą:
A. Umowa:
– spółki,
– pożyczki,
– dożywocia,
– sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych,
– darowizny, której przedmiotem są długi i zobowiązania darczyńcy,
– depozytu nieprawidłowego,
– o udział w spadku,
– o zniesienie współwłasności,

i wszystkie zmiany wprowadzane w treści powyższych umów, jeśli ich skutkiem jest podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem PCC, np. podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o..

B. Ustanowienie:
– hipoteki,
– odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności.

W celu uiszczenia opłaty w ramach podatku od czynności cywilnoprawnych należy złożyć deklarację – PCC-3 oraz obliczyć wysokość podatku i wpłacić środki nie później niż przed upływem 14 dni od powstania obowiązku. Najczęściej momentem tym jest zawarcie umowy, chwila uprawomocnienia się orzeczenia sądu czy podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki.

Podstawa opodatkowania zmienia się w zależności od tego co stanowi przedmiot zawartej umowy. Podobnie sprawa wygląda w związku z wysokością stawki podatku, która może wynosić od 1% do aż 20%.

Grupa VAT

Zmieniające się przepisy umożliwiają od 1 lipca 2022 roku tworzenie tzw. grup podatników VAT. Grupa VAT,  sprawdź czym jest i jak działa.

Członkowie grupy VAT jako podmioty powiązane finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie mogą wspólnie rozliczać podatek od towarów i usług. Grupa VAT jest zarejestrowana jako podatnik podatku VAT. Do takiej grupy mogą należeć firmy z siedzibą lub oddziałem w Polsce.

Powiązanie członków finansowo występuje w sytuacji, gdy jeden członkiem grupy posiada bezpośrednio ponad 50%: udziałów (akcji) w kapitale zakładowym/praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących, zarządzających/prawa do udziału w zysku, każdego z pozostałych członków grupy.

Powiązanie ekonomiczne określa, że członkowie grupy VAT prowadzą: taką samą działalność gospodarczą (ten sam główny kod PKD)/ działalność o charakterze uzupełniającym i są od siebie współzależne/ działalność, z której w całości lub większej części korzystają inni członkowie grupy.

Organizacyjne powiązanie członków grupy ma miejsce, gdy członkowie znajdują się pośrednio lub bezpośrednio pod wspólnym kierownictwem/ organizują swoje działania w porozumieniu całkowicie lub częściowo.

Po spełnieniu warunku powiązań, aby utworzy grupę VAT należy zawszeć jej umowę, wskazać przedstawiciela oraz dokonać jej rejestracji w Urzędzie Skarbowym. Czas funkcjonowania grupy VAT to minimum 3 lata.

Rozliczenia z podatku VAT w grupie VAT następuje wyłącznie w ramach całej grupy. Faktury wystawiane są w imieniu całej grupy z jej numerem VAT i nazwą. Firmy wchodzące w skład grupy VAT nie muszą wystawiać wzajemnych faktur sprzedaży, muszą jednak prowadzić osobną ewidencję tych transakcji w formie elektronicznej.