Badanie sprawozdania finansowego

W określonych przypadkach obowiązkowe jest badanie sprawozdania finansowego. Rzetelne dopełnienie tego obowiązku pozwala sprawdzić kondycję ekonomiczną jednostki oraz dokonać kontroli poprawności zapisów w księgach rachunkowych. Kto może wykonać badanie sprawozdania finansowego? W jakich jednostkach obowiązkowe jest badanie sprawozdania finansowego?

Obowiązek badania sprawozdania finansowego – w jakich jednostkach?

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych zobowiązane są:

  • spółki akcyjne;
  • banki krajowe oraz oddziały zagraniczne banków i instytucji kredytowych;
  • grupy kapitałowe;
  • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe;
  • podmioty obracające papierami wartościowymi.

Warto podkreślić, że przedsiębiorcy prowadzący działalność w innej formie niż wymienione powyżej mogą dobrowolnie zlecić badanie sprawozdania finansowego.

Badanie sprawozdania finansowego kto przeprowadza?

Zgodnie z obowiązującym prawem badanie sprawozdania finansowego może zostać przeprowadzone wyłącznie przez biegłego rewidenta (audytora).

 

badanie sprawozdania finansowego

Kwota wolna od podatku

Nowy Polski Ład wprowadził duże zamieszanie wśród osób prowadzących firmy, niezależnie od formy prawnej. Jedną z istotnych zmian jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Ile wynosi kwota wolna od podatku w 2022 roku? Kto skorzysta na wprowadzanych zmianach podatkowych?

Kwotą wolną od podatku określamy wartość, od której nie trzeba odprowadzać podatku dochodowego od osób fizycznych. Podstawą jej obliczenia jest dochód podatnika, czyli przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania.

W 2022 roku kwota wolna od podatku została podwyższona do 30 000 zł (kwota zmniejszająca podatek 5100 zł rocznie).

Z kwoty wolnej od podatku skorzystają wszyscy podatnicy niezależnie od wysokości przychodów (warunkiem jest opodatkowanie dochodów na zasadach ogólnych wg skali podatkowej).

Kwota wolna od podatku – kto zyska?

  • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę z minimalnym wynagrodzeniem
  • emeryci, których emerytura nie przekracza 2500 zł

Umowy zlecenie – zmiany 2023

Umowy zlecenie – zmiany 2023 co wprowadzą? Czy warto wybierać umowę zlecenie?

Ostatnio znów coraz głośniej mówi się o planowanych zmianach w zakresie umów zleceń. Zgodnie z opublikowanym projektem ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw planowane jest ozusowanie umów zleceń oraz umów o dzieło.
Celem wdrażanych rozwiązań jest większa ochrona pracowników oraz:
➾ uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych
➾ uszczelnienie zasad podlegania ubezpieczeniom
➾ zwiększenie ochrony ubezpieczeniowej
➾ podwyższenie świadczeń długoterminowych
➾ zwiększenia bezpieczeństwa na rynku pracy

Obecnie z umów zlecenie pracodawcy korzystają bardzo chętnie. Pozwala to ograniczyć koszty zatrudnienia pracownika.

W roku 2022 wysokość minimalnej stawki godzinowej wynosi 19,70 zł brutto za godzinę.

Umowa zlecenie opiera się na dużej elastyczności:
➾ zleceniodawca nie jest uzależniony od zleceniodawcy
➾ zlecenie może być wykonane przez osobę trzecią
wynagrodzenie nie musi być płatne co miesiąc