Przejście na pełną księgowość – obowiązki

Obecnie podmioty, które przekroczyły limit przychodów w wysokości 2 000 000 euro zobowiązane są do przejścia na pełną księgowość. Dokonując przeliczenia należy uwzględnić średni kurs euro z dnia 1 października ubiegłego roku (w 2022 roku limit wynosi 9 188 200 zł). Zgodnie z tą informacją jednostki, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy przekroczą ten limit, zobligowane są do przejścia na pełne księgi. O czym pamiętać na koniec roku?

Przed otwarciem ksiąg rachunkowych należy ustalić wysokość dochodu osiągniętego w roku podatkowym. W tym celu należy:
1. sporządzić spis z natury,
2. wycenić składniki majątku objęte spisem z natury,
3. wpisać spis z natury do księgi,
4. sporządzić roczne zestawienie (w sytuacji gdy podatnik nie dokonuje podsumowania zapisów kolejnych
miesięcy narastająco od początku roku),
5. ustalić wysokość dochodu, osiągniętego w roku podatkowym w sposób określony w objaśnieniach do podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Istotnie należy wspomnieć również o obowiązku opracowania polityki rachunkowości firmy.

Cash pooling – na czym polega?

Cash pooling jest to usługa finansowa, która nie jest jeszcze w Polsce popularna. Polega ona na wzajemnym bilansowaniu sald rachunków spółek, które należą do tej samej grupy kapitałowej. Jest to nic innego jak umowa, która mówi o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową czy konsolidacji rachunków bankowych. 

Rozwiązanie to cieszy się popularnością w momencie, kiedy przedsiębiorcy nie chcą brać kredytu. Wtedy cash pooling działa na zasadzie wykorzystywania różnic na zapotrzebowanie kapitału zewnętrznego między innymi działalnościami. Przedsiębiorstwa objęte cash poolingiem gromadzą środki na jednym, wspólnym koncie i następnie są one przesyłane do poszczególnych podmiotów. W takim systemie, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do opłacania podatku od czynności cywilno-prawnych.

Można wyróżnić trzy rodzaje cash poolingu:

  • National cash pooling, który polega na wirtualnym przesyłaniu środków. Przy czym przesyłany nie jest pieniądz, ale naliczane są odsetki w oparciu na bilansie wszystkich podmiotów.
  • Zero-balancing cash pooling, rzeczywisty transfer funduszy, który przeprowadzany poprzez przesłanie środków na wspólne konto, a następnego dnia na rachunki uczestników.
  • Near-zero-balancing cash pooling, fundusze trafiają do uczestników na koniec dnia obrachunkowego.

*strona główna*

Fundusz Pracy

Czym jest Fundusz Pracy? Kto odprowadza składki na Fundusz Pracy? Czy odprowadzanie składek na Fundusz Pracy jest obowiązkowe?

Fundusz Pracy to państwowy fundusz celowy.

Na co przeznaczane są pieniądze pozyskane z Funduszu Pracy?

-zasiłki dla bezrobotnych,
– prace interwencyjne,
– roboty publiczne,
– szkolenie i przekwalifikowanie bezrobotnych,
– rozwój pośrednictwa zawodowego,
– rozwój systemów informatycznych,
– badania rynku pracy,
-pokrywanie kosztów związanych ze specjalizacją i realizacją staży podyplomowych dla lekarzy, stomatologów, pielęgniarek i położnych oraz innych związanych.

Wysokość składki na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek (1% Fundusz Pracy, 1,45% Fundusz Solidarnościowy).

Składki są w całości pokrywane przez pracodawcę.

Wymiar czasu pracy – marzec 2022

Ile jest dni do przepracowania w marcu 2022, a ile dni wolnych?

Marzec to miesiąc, w którym mamy największą liczbę dni i godzin do przepracowania w 2022 roku (aż 184 godziny).

Wymiar czasu pracy – marzec 2022

Liczba dni roboczych: 23

Liczba godzin pracy: 184

Liczba dni wolnych od pracy: 8

Zgodnie z przepisami w marcu nie będziemy mogli skorzystać z dni ustawowo wolnych od pracy.

W marcu nie ma również niedziel handlowych (Zakaz handlu w niedziele reguluje Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni).