Rozliczenie PIT-39

Rozliczenie PIT-39 to deklaracja wykorzystywana przy zbyciu nieruchomości i praw majątkowych. Jakie informacje powinna zawierać? W jaki sposób prawidłowo rozliczyć podatek?

PIT-39 to formularz zeznania rocznego, do którego złożenia zobowiązani są podatnicy, którzy w danym roku podatkowym uzyskali przychód wymieniony w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c ustawy o PIT, a mianowicie z odpłatnego zbycia:
– nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
– spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
– prawa wieczystego użytkowania gruntów,
jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym zostały one nabyte lub wybudowane, nie minęło 5 lat.

PIT-39 należy złożyć od 15 lutego do 30 kwietnia roku podatkowego następującego po roku, w którym nastąpiła sprzedaż.

Deklaracja może zostać złożona elektronicznie lub we właściwym urzędzie skarbowym, który ustala się:

– według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego,
– według ostatniego miejsca zamieszkania na terytorium kraju, jeżeli podatnik przed zakończeniem roku podatkowego zamieszkał za granicą.

Wniosek 500 plus

Luty to miesiąc, w którym rodzice chcący skorzystać ze świadczenia „500 plus” muszą złożyć wniosek. Jak ubiegać się o przyznanie świadczenia?

Od stycznia 2022 roku ZUS przejmuje całkowitą kontrolę obsługi świadczenia „Rodzina 500 plus”.

Od lutego przyjmowane są wniosku o kontynuacje świadczenia. Warto pamiętać o złożeniu wniosku w odpowiednim terminie.

Zgodnie z informacją przedstawioną przez rzeczniczkę jeśli środki z programu wypłaca już gmina to nie należy składać drugiego wniosku o wypłatę na ten okres do ZUS. Gmina nadal będzie wypłacać pieniądze aż do 31 maja 2022 r.

Od 1 lutego rodzice i opiekunowie mogą wnioskować o „500 plus” na nowy okres świadczeniowy (od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.). Osoby, które już pobierają świadczenie i chcą kontynuować wypłatę świadczeń powinny złożyć wniosek.

Wnioski należy składać wyłącznie drogą elektroniczną.

Świadczenie MAMA 4+

Program „Mama 4 plus” jest świadczeniem rodzicielskim, którego wysokość jest równa minimalnej emeryturze. Kto może z niego skorzystać?

Świadczenie stanowi wsparcie dla osób, które dla wychowywania swoich dzieci zdecydowały się zrezygnować z pracy zawodowej lub pracowały zbyt krótko, aby uzyskać prawo do minimalnej emerytury. Z tego rodzaju wsparcia mogą skorzystać osoby wychowujące co najmniej czwórkę dzieci.

O przyznanie świadczenia mogą ubiegać się matki po osiągnięciu wieku emerytalnego 60 lat. W wyjątkowych sytuacjach (śmierć matki lub porzucenie przez nią dzieci) ze świadczenia mogą skorzystać również ojcowie czworga dzieci (po skończeniu 65 lat).

Świadczenie przyznawane jest przez prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wypłata dokonywana jest d pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS lub KRUS wydał decyzję, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wnioskujący osiągnął wiek emerytalny.