Nowe zasady wykupu z leasingu od 2022 r.

W związku z wprowadzeniem przepisów w zakresie Nowego Ładu od 2022 roku zmieni się również sposób wykupu leasingu. Na jakich zasadach będzie działać ta procedura? Na co powinni przygotować się leasingobiorcy?

Do końca tego roku istnieje możliwość wykupu leasingu do majątku prywatnego lub firmowego. Nie ma przepisu zobowiązującego do zaliczania wykupionego przedmiotu do majątku firmy i wprowadzania go do ewidencji środków trwałych. Obecnie (przed wprowadzaniem nowych przepisów) przedmiot wykupiony do majątku prywatnego po 6 miesiącach (licząc po miesiącu, w którym dokonano wykupu) może zostać sprzedany bez zapłaty podatku (PIT oraz VAT).

Zgodnie z przepisami, które zaczną obowiązywać od 2022 roku wykup z leasingu operacyjnego będzie możliwy do majątku prywatnego wraz z dodatkowymi skutkami podatkowymi. O czym mowa?

Od stycznia 2022 roku sprzedaż przedmiotów wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, używanych dotychczas w ramach leasingu, będzie powiększać przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (tak jak w przypadku ŚT).

Przedsiębiorca będzie zobowiązany do zapłaty podatku przy sprzedaży wykupionego przedmiotu bez względu na decyzje o tym, czy wprowadzi go do ewidencji środków trwałych czy nie.

Nowe przepisy dotyczą umów zawartych przed 31 grudnia 2021 r. i wszystkich przedmiotów wykupionych do majątku prywatnego od 1 stycznia 2022 r.

Elastyczne formy współpracy z biurem rachunkowym

Obecnie decydując się na prowadzenie własnej firmy możemy skorzystać z pełnej obsługi księgowo-podatkowej w tym zakresie. Na rynku istnieje wiele biur rachunkowych świadczących usługi od jednorazowych porad do kompleksowej pomocy księgowej odciążając przy tym przedsiębiorcę całkowicie w sprawach związanych z ewidencją księgowo-podatkową.

Współczesne podejście do usług księgowych pozwala opracować elastyczne formy współpracy z biurem rachunkowym usprawniające działania zarówno specjalistów jak również przedsiębiorców. Księgowość prowadzona jest głównie z wykorzystaniem programów komputerowych automatyzujących pracę.

Nowoczesne programy oraz aplikacje umożliwiają intuicyjne zarządzanie księgowością firmy. Skorzystanie z odpowiednich usług umożliwia sprawną ewidencję dochodów i rozchodów, wystawianie faktur, rachunków, deklaracji do ZUS-u oraz US.

Elastyczna współpraca z biurem rachunkowym opiera się na rozwiązania pozwalających szybko i sprawnie wypełniać obowiązki bez konieczności osobistych wizyt w biurze.

Jak wpłynąć na efektywność firmy?

Pełna księgowość pozwala kontrolować sytuację finansową spółki

Wielu przedsiębiorców obawia się pełnej księgowości i decyduje się powierzyć ewidencje specjalistom biur rachunkowych lub księgowym. Dlaczego? Ten sposób ewidencji księgowej zobowiązuje do szczegółowej oraz rzetelnej ewidencji każdej złotówki przepływającej przez firmę. Warto wspomnieć również o obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego, które obrazuje sytuację finansową podmiotu zarówno przedsiębiorcy jak również organom podatkowym lub kontrahentom (po złożeniu w KRS staje się publiczny dla odbiorców zewnętrznych).

Pełna księgowość pozwala kontrolować sytuację finansową spółki, ponieważ poprawna ewidencja księgowo-podatkowa przedstawia rzeczywisty obraz finansów firmy. W księgach rachunkowych należy ewidencjonować każdą transakcje odzwierciedlającą zdarzenie gospodarcze.

Księgi rachunkowe powinny być prowadzone:

  • rzetelnie
  • szczegółowo
  • merytorycznie
  • chronologicznie

 

Odpowiednio prowadzona księgowość w formie ksiąg rachunkowych pozwala kontrolować sytuację finansową spółki oraz podejmować korzystne dla firmy decyzje ograniczając ryzyko problemów finansowych do minimum.

Zasada domniemania prawdziwości danych w KRS

Dlaczego zmiana danych w KRS jest tak ważna podczas prowadzenia firmy? Czy przedsiębiorcy prowadzący podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców ponoszą odpowiedzialność za szkody spowodowane błędnymi danymi w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Na wstępie tego wpisu warto zaznaczyć, że w przypadku informacji udostępnianych w Krajowym Rejestrze Sądowym przyjmuje się domniemanie prawdziwości danych. Co to oznacza? Zakłada się, że wszystkie informacje w KRS są prawdziwe oraz zgodne ze stanem rzeczywistym. Istotne jest, że w przypadku nieaktualności danych przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone błędnymi informacjami, które zostały wykorzystane przez osoby trzecie.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym odpowiedzialność ponosi podmiot, którego dotyczą nieaktualne dane w rejestrze.

Istnieje możliwość uchylenia się od odpowiedzialności pod warunkiem, że zostanie udowodnione, iż szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.

Przedsiębiorcy powinni pamiętać o tym, że aktualne dane w KRS są bardzo ważnym obowiązkiem, które niedopilnowanie może przynieść wiele szkód oraz problemów prawnych.