Koszty rodzajowe

Koszty rodzajowe to wszystkie koszty proste działalności. Układ rodzajowy kosztów powstał, aby mieć pełny wgląd do wartość czy rodzaju kosztów, które poniesiono na rzecz działalności operacyjnej.

Można je podzielić na koszty proste i koszty złożone.
Koszty złożone składają się z kosztów prostych, mogą one być rozłożone na mniejsze komórki organizacyjne. Natomiast koszty proste, czyli te, które znajdują się w układzie rodzajowym to najprostsze możliwe komórki, których nie da się dalej rozłożyć.
Dodatkowo według układu rodzajowego kosztów koszty mogą być rozłożone na materialne oraz niematerialne. Te pierwsze to wszystkie koszty, które zostały poniesione na rzecz zużycia materiałów, amortyzacji czy usług obcych. Natomiast koszty niematerialne stanowią podatki, opłaty, ubezpieczenia czy wynagrodzenia.

Taki układ rodzajowy kosztów wykorzystywany jest na potrzeby jednostek gospodarczych, które sporządzają rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. A także dla jednostek prezentujących kalkulacyjny rachunek zysków i strat, ujawniających dane o kosztach.

Zgłoszenie do VAT

Obowiązek zarejestrowania się jako czynny płatnik podatku VAT mają osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jeżeli dokonują sprzedaży towarów lub świadczenia usług wymienionych w ustawie o VAT, a ich wartość sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczyła 200 tys. zł.

Zgłoszenia należy dokonać przed wykonaniem pierwszej sprzedaży towaru lub usługi opodatkowanej podatkiem VAT, przed dniem utraty prawa do zwolnienia lub przed rozpoczęciem miesiąca, w którym rezygnuje się z podmiotowego zwolnienia.

Zgłoszenia dokonuje się na formularzu VAT-R. Obowiązek jego złożenia mają zarówno jednostki, które chcą być czynnym płatnikiem, jak i te które chcą skorzystać ze zwolnienia.
Dokument ten można złożyć: osobiście w urzędzie skarbowym, za pośrednictwem poczty, przez Portal Podatkowy lub elektronicznie na portalu biznes.gov jako załącznik do wpisu CEiDG.
Zgłoszenie stanowi procedurę bezpłatną, chyba że zależy nam na otrzymaniu potwierdzenia rejestracji – wtedy opłata będzie wynosić 170 zł.

Fundusz inwestycyjny

Fundusz inwestycyjny jest to pewna umowa, która zrzesza wielu przedsiębiorców. Wpłacają oni określoną ilość pieniędzy, a profesjonalista inwestuje je i pomnaża na korzyść przedsiębiorców. Uczestnikami funduszu inwestycyjnego mogą być osoby prawne, fizyczne jak i te podmioty, które nie posiadają osobowości prawnej. 

Jest wiele typów funduszy inwestycyjnych, ale najpopularniejsze to:

  • fundusze zamknięte, czyli fundusz z małą i zwykle stałą liczbą uczestników
  • fundusz otwarty, czyli płynnej ilości uczestników
  • Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (w przypadku Polski), czyli połączenie dwóch powyższych typów funduszy

Jak zacząć? Najlepiej skorzystać z pomocy doradcy finansowego, on doradzi najbardziej korzystną opcję, przedstawi wszystkie możliwości pomnożenia funduszu. Oczywiście można samemu podjąć decyzję o inwestowaniu. Zwykle odbywa się to przez Internet i wymaga poświęcenia dużo czasu, jak i sporządzenia koniecznego researchu. 

Ważną rzeczą, o którą koniecznie trzeba zadbać jest bezpieczeństwo. Przy powołaniu funduszu inwestycyjnego należy zadbać o zgodę Komisji Nadzoru Finansowego, której celem jest sprawdzenie wszystkiego pod kątem przepisów. Dodatkowo uczestnik ma ciągły dostęp do swoich funduszy, a w razie bankructwa nadal są one niezagrożone. Aktywa funduszu są przechowywane w banku, który dba o ich bezpieczeństwo.

Kliknij tutaj, aby przejść do poprzedniego artykułu.