Darowizna środka trwałego

Darowizna środka trwałego to przekazanie jakiegoś środka w formie darowizny dla osoby, która zalicza się do jednej z trzech kategorii podatkowych. Darowizna może nastąpić w trakcie prowadzenia działalności lub po jej zakończeniu.
Według obowiązujących przepisów taki prezent nie sprawia, że przychód darczyńcy się zwiększy, czy że obdarowywany będzie miał w obowiązku zapłacić podatek dochodowy.

Darowizna środka trwałego to przede wszystkim opłata wynikająca z podatku od spadków i darowizn, która szczegółowo przewiduje i rozróżnia na odpowiednie przypadki. W pierwszej grupie podatkowej znajduje się najbliższa rodzina (rodzice, dziadkowie, wnuki), w drugiej dalsza rodzina (siostrzeńcy, kuzyni), a w trzeciej osoby niespokrewnione.

Przekazanie takiej darowizny w formie środka stałego wiąże się z zapłatą odpowiedniego podatku VAT przez osobę obdarowaną. Natomiast w wypadku amortyzacji środka trwałego należy w momencie wydania środka zatrzymać jego amortyzację, a część, która pozostała nie może być naliczona do uzyskania przychodów. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku obdarowywanego, środek trwały nie może stanowić kosztu.

Przegląd kasy rejestrującej online

Wprowadzenie kasy fiskalnej online znacznie usprawniło dopełnienie obowiązków w zakresie raportowania oraz składania deklaracji w urzędzie skarbowym. Obecnie do najważniejszych obowiązków przedsiębiorców możemy zaliczyć:
– zapewnienie stabilnego połączenia internetowego
– przegląd kasy fiskalnej

Istotnie należy zaznaczyć, że przedsiębiorcy, którzy zaniechają tych obowiązków narażają się na poważne konsekwencje.

Zgodnie z zapisem w ustawie o VAT (z art. 111 ust. 3a pkt 4) podatnicy prowadzący ewidencję za pomocą kas fiskalnych są zobligowani poddawać kasy rejestrujące obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis kas rejestrujących.

Jak często? Przegląd powinien być przeprowadzany nie rzadziej niż raz na 2 lata.

Istotne jest również, że po zapełnieniu modułu fiskalnego kasy z papierowym lub elektronicznym zapasem kopii nie ma możliwości rejestrowania sprzedaży. W takiej sytuacji przedsiębiorcy zobowiązani są do wymiany modułu fiskalnego.

Przeprowadzenie przeglądu zobowiązuje przedsiębiorców do dokonania zgłoszenia kasy do podmiotu prowadzącego serwis główny lub podmiotu prowadzącego serwis kas.

Zgodnie z § 55 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących obowiązkowy przegląd kasy fiskalnej obejmuje sprawdzenie:
– stanu i liczby plomb kasy oraz zgodności ich z zapisem w książce kasy i dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem;
– stanu obudowy kasy;
– czytelności dokumentów drukowanych przez kasę;
– programu pracy kasy i programu do odczytu pamięci, a w przypadku kas z elektronicznym zapisem kopii – programu archiwizującego, ich wersji co do zgodności z zapisami w książce kasy i dokumentacją serwisu;
– poprawności działania kasy, w szczególności w zakresie wystawiania dokumentów fiskalnych, z wyjątkiem przeglądów dotyczących kas niebędących własnością przedsiębiorcy;
– poprawności działania wyświetlacza dla nabywcy;
– stanu technicznego akumulatorów lub baterii wewnętrznego zasilania kasy;
– poprawności ustawień zegara kasy.

E-Urząd Skarbowy – czy korzystne rozwiązanie dla obywateli?

Uruchomiony system e-Urząd Skarbowy ma na celu pomoc przedsiębiorcom oraz obywatelom w terminowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Istotnie należy zaznaczyć, że wprowadzone zostały nowe rozwiązania, które znacznie usprawniają system.

E-Urząd Skarbowy jest korzystnym rozwiązaniem dla obywateli, ponieważ mają oni możliwość:
– załatwiania spraw podatkowych bez wychodzenia z domu
– podglądu sytuacji podatkowej z dowolnego urządzenia (telefon, komputer, tablet)

Podatnicy chcąc korzystać z e-Urzędu Skarbowego zobowiązani są do utworzenia konta oraz zalogowania się.

Zalogowanie się do e-Urzędu Skarbowego możliwe jest za pośrednictwem:
– profilu zaufanego;
– e-dowodu;
– bankowości internetowej;

Co można załatwić Urzędzie Skarbowym online?
– e-PIT (składanie zeznań podatkowych)
– e-mikrofirma (obsługa faktur krajowych, tworzenie ewidencji VAT, generowanie JPK)
– pozyskanie informacji związanych z wystawionymi mandatami
– dokonywanie płatności online

Co zawiera dokumentacja płacowa?

Jednym z ważniejszych obowiązków pracodawców jest prowadzenie i przechowywanie wszelkiej dokumentacji związanej z zatrudnieniem i przebiegiem pracy pracowników. Mówią o tym przepisy Kodeksu Pracy.

Dokumentacja płacowa to źródła prawa i akty decyzyjne, dokumenty pracownicze oraz okresowa dokumentacja pomocnicza i obliczeniowa.

W zakres dokumentacji płacowej wchodzą również m.in.:

  • interpretacje urzędowe przepisów
  • przepisy normujące problematykę wynagradzania,
  • orzecznictwo sądowe w sprawach płacowych,
  • uchwały, zarządzenia, postanowienia organów przedsiębiorstwa w sprawach polityki płac, planów zatrudnienia i płac oraz w innych sprawach płacowych – grupowych i indywidualnych,
  • sprawozdawczość dotycząca zatrudnienia i płac,
  • analizy płac, raporty, ekspertyzy, wnioski,
  • korespondencja płacowa
  • aneksy do umów o pracę dotyczące wynagrodzeń
  • decyzje o przyznaniu premii lub nagród

Warto zaznaczyć, że na podstawie dokumentacji płacowej przygotowywana jest lista płac.

Zarówno akta osobowe, jak i płacowe muszą być przechowywane przez 50 lat.