Kiedy zastosować czynny żal?

Od dnia 1 października 2020 roku JPK_V7 w nowej wersji obowiązuje wszystkich czynnych podatników VAT. Sporządzone pliki należy wysłać na serwery udostępnione przez Ministerstwo Finansów do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W sytuacji, kiedy dzień ten przypada w weekend, bądź święto, termin ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy.

Co w sytuacji jeśli podatnik nie dotrzyma terminu złożenia JPK_V7, bądź pojawi się w nim błąd?

Rozwiązaniem może okazać się tytułowy CZYNNY ŻAL.

Czynny żal jest oświadczeniem, w którym podatnik przyznaje, iż popełnił czyn zabroniony. Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa – żadnej karze nie podlega podmiot, który po popełnieniu czynu zabronionego, powiadomił o tym odpowiedni organ zajmujący się wyłapywaniem błędów oraz ściąganiem należności.

Czynny żal znajduje zastosowanie w sytuacjach takich, jak np.:
– nieterminowe złożenie zeznania rocznego, bądź deklaracji okresowej,
– nieuregulowanie, bądź wpłata złej kwoty z tytułu zobowiązania podatkowego,
– ewidencja kosztów podatkowych, których podatnik nie mógł rozliczyć,
– nierzetelne i błędne prowadzenie ksiąg podatkowych,
– wystawienie faktur zawierających błędy,
– stosowanie zwolnień z VAT, bądź obniżonych stawek VAT bez podstawy.

W razie pytań, zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi ekspertami!

Odpowiedzialność karno-skarbowa

Obowiązujący w Polsce Kodeks Karno-Skarbowy obejmuje przepisy, które nakłaniają do uiszczenia należności publicznoprawnych przez podatników. Docelowo organy podatkowe mają dążyć nie do nakładania na podatników kar, a do wyegzekwowania należności wobec państwa, bądź samorządu terytorialnego.

Zdecydowana większość przypadków ma możliwość naprawienia swoich błędów poprzez złożenie prawidłowej korekty deklaracji. Jednak co ważne – aby uniknąć kary, nie wystarczy złożenie deklaracji, ponieważ konieczne jest również podanie przyczyny jej sporządzenia, jak również uiszczenie opłaty wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę. Tutaj warto mieć również na uwadze fakt, iż nałożenie na podatnika odsetek, jest i tak znacznie niższą karą, niż ma to miejsce w przypadku, gdy czym zostaje uznany za przestępstwo, bądź wykroczenie skarbowe.

Jeśli podatnicy dopuszczą się zawinionych przez siebie nieprawidłowości, mają również możliwość skorzystania z instytucji tzw. czynnego żalu, który pozwoli uniknąć kary pod warunkiem, jeśli zaległa należność zostanie uiszczona.

Instytucja, którą jest dobrowolne poddanie się karze pozwala uniknąć wyroku sądowego, a więc daje podatnikowi ochronę przez wpisaniem go do Krajowego Rejestru Karnego. Tak więc śmiało można uznać, iż opcja ta jest bardzo korzystna, aczkolwiek przysługuje podatnikom, którzy:
– przyznaną się do popełnienia zarzucanego im czynu,
– uregulują kwotę, o którą chcieli „uszczuplić” budżet publiczny,
– uiszczą karę grzywny, pokryją wszelkie koszty postępowania sądowego.

Zatem jeśli podatnik narazi na uszczuplenie należność publicznoprawną, ma możliwość skorzystania z powyżej wymienionych rozwiązań, które są uzależnione od charakteru popełnionego czynu.

W razie pytań, zachęcamy do kontaktu!

Restrukturyzacja – definicja

Restrukturyzacja to nic innego, jak wprowadzenie gwałtownych zmian w aktywach, pasywach oraz organizacji przedsiębiorstwa. Celem tego działania będzie tworzenie przesłanek dotyczących wzrostu wartości danego przedsiębiorstwa. Często restrukturyzacja jest porównywana do transformacji.

WAŻNE!
W Polsce wszelkiego rodzaju postępowania restrukturyzacyjne zostały uregulowane w ustawie z dnia 15 maja 2015 roku.

Wewnętrznymi przyczynami przeprowadzenia restrukturyzacji są:
– generowanie zbyt wysokich kosztów działalności,
– prowadzenie zbyt energochłonnej produkcji,
– prowadzenie zbyt materiałochłonnej produkcji,
– tworzenie produktów o zbyt niskiej jakości.

Z kolei przyczynami zewnętrznymi może okazać się:
– wzrost konkurencyjności,
– zmiana polityki gospodarczej.

Spośród rodzajów restrukturyzacji możemy wymienić:
– RESTRUKTURYZACJA KREATYWNA
Kreowane są pewne zmiany w czasie, a więc wprowadza się określone zmiany w prowadzone przedsiębiorstwo, których efekt widoczny będzie dopiero po jakimś czasie. Otóż przedsiębiorstwo chcąc wprowadzić na rynek swój nowy produkt, w pierwszej kolejności musi go wykreować.

– RESTRUKTURYZACJA ANTYCYPACYJNA
Jej główną podstawą jest benchmarking. W praktyce – przedsiębiorstwa bardzo często dokonują porównania się z innymi przedsiębiorstwami, aby zdobyć informacje niezbędne do zajęcia rynku i stania się jego liderem. Ten typ restrukturyzacji wiążę się z organizacją pracy, zatrudnienia, wyników finansowych, a także wskazań marketingowych.

– RESTRUKTURYZACJA DOSTOSOWAWCZA
Jej charakter w pewnym sensie można określić jako naprawczy. Najczęściej wprowadza się ją wówczas, kiedy przedsiębiorstwo zaczyna osiągać malejące zyski. Wówczas podjęcie kroków odnośnie zrestrukturyzowania działalności wiążę się z natychmiastową zmianą działalności, a także stabilizacją działań przedsiębiorstwa.

– RESTRUKTURYZACJA NAPRAWCZA
Jej głównym założeniem jest wprowadzenie zmian mających na celu ustabilizowanie przedsiębiorstwa, jak również osiągnięcie dodatniego bilansu. Nie bez powodu ten rodzaj restrukturyzacji w praktyce okazuje się najtrudniejszym do przeprowadzenia.

Księgowość online dla sklepu internetowego

Wróć do strony głównej

***

Księgowość online dla sklepu internetowego – czy warto zdecydować się na to rozwiązanie?

Osoby prowadzące działalność w branży handlowej doskonale zdają sobie sprawę z tego jak ważne jest sprawne dokonywanie ewidencji sprzedaży, pilnowanie terminów oraz obowiązków księgowych, a także podejmowanie działań zmierzających do optymalizacji kosztów.

Prowadzenie sklepu internetowego wiąże się m.in. z dostarczaniem raportów do Urzędu Skarbowego, przygotowywaniem analiz a także wystawianiem faktur w ogromnej ilości.

Dlaczego księgowość online dla sklepu internetowego może okazać się dobrym rozwiązaniem?

Branża handlowa najczęściej funkcjonuje w oparciu o zasady działania:
– jednoosobowej działalności gospodarczej
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Skorzystanie z usług księgowych online znacząco odciąża przedsiębiorców od obowiązków wynikających z konieczności prowadzenia księgowości (zarówno w formie pełnej jak również uproszczonej). Istotnie należy zaznaczyć, że współpracując z doświadczoną kadrą możemy znacząco obniżyć koszty prowadzonej działalności jak również skupić swoją uwagę na jej rozwoju.

Księgowość online dla sklepu internetowego to m.in.:
– dostęp do programu umożliwiającego szybkie wystawianie faktur,
– możliwość dostarczania dokumentów w formie zdjęć, skanów,
– korzystanie z panelu przedstawiającego sytuację firmy (wydatki, przychody, raporty itd.).