Kiedy pełna księgowość staje się obowiązkiem przedsiębiorcy?

Wielu przedsiębiorców cieszy się z tego, że mają możliwość prowadzenia księgowości uproszczonej. Warto jednak pamiętać o tym, że w niektórych przypadkach należy kontrolować czy nie został przekroczony limit zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Kiedy pełna księgowość staje się obowiązkiem przedsiębiorcy?

1. Forma prawna działalności została zmieniona
Przedsiębiorcy decydujący się na przekształcenie działalności w spółkę kapitałową prawa handlowego muszą pamiętać o obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych. Mowa tutaj o takich podmiotach jak:
– spółka z o.o.
– spółka akcyjna
spółka komandytowa
– spółka komandytowo-akcyjna

2. Przekroczono limit przychodów określony w danym roku
Do pełnej księgowości zobowiązani są również przedsiębiorcy, w których firmie został przekroczony limit przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych. Limit przychodów obecnie wynosi 2 mln euro i należy go wyliczyć w przeliczeniu na złotówki po kursie średnim ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok, za który zacznie obowiązywać pełna księgowość.

Wygodnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców jest pełna księgowość online, czyli prowadzenie ksiąg rachunkowych w formie elektronicznej. Nawiązanie współpracy z odpowiednim biurem rachunkowym daje przedsiębiorcom dostęp do informacji umożliwiających bezpieczne zarządzanie podmiotem.

Ewidencja wyposażenia

Ewidencja wyposażenia od stycznia 2020 roku, przestała być obowiązkiem przedsiębiorców, którzy rozliczali się na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Wymóg dotyczył ewidencjonowania przedmiotów, które nie zaliczają się do środków trwałych.

Polega ona na odpisywaniu składników majątku, w celu jak najlepszego zobrazowania statusu finansowego firmy. 

Ewidencja wyposażenia powinna zawierać tylko te składniki majątku, których długość użytkowania ma wynosić mniej niż jeden rok. Poza tym jego wartość nabycia lub wytworzenia musi przekraczać 1500 zł. Oprócz maszyn, środków transportu, są to także budowle, budynki czy lokale, prawo autorskie, patent- czyli niematerialne i prawne składniki. Ewidencja może być prowadzona na specjalnych drukach akcydensowych, ale z powodu braku wymogu, może to być także zapis odręczny lub elektroniczny. 

Na ewidencji powinny się znaleźć najważniejsze dane dotyczące danego środka trwałego, takie jak data nabycia, numer faktury, nazwa, cena, numer pozycji czy datę likwidacji.

Elektroniczny czynny żal

Czym jest elektroniczny czynny żal? Jednym ze sposobów na uchylenie kary nałożonej przez urząd skarbowy jest złożenie czynnego żalu, który stanowi pewnego rodzaju okazanie skruchy i wyjaśnienie popełnionego wykroczenia lub przestępstwa skarbowego. Istotne w tej sytuacji jest przedstawienie konkretnych argumentów wskazujących brak winy podatnika.

Jakie informacje warto zawrzeć w czynnym żalu?
– informacje na temat osoby składającej czynny żal
– adresat
– charakter popełnionego czynu
– okoliczności wystąpienia wykroczenia lub przestępstwa podatkowego
– osoby współwinne popełnionego czynu
– wskazanie czy czyn został przez podatnika naprawiony

Kiedy czynny żal może okazać się nieskuteczny? Sytuacja ma miejsce wtedy, gdy organ ścigania ma jasne dowody na to, że podatnik działał celowo (jest do tego odpowiednia dokumentacja) oraz gdy zostało wszczęte postępowanie zmierzające do ujawnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

Elektroniczny czynny żal
Istnieje możliwość złożenia czynnego żalu w sposób elektroniczny. Do składanego pisma należy dołączyć:
– wymagane załączniki
– dane kontaktowe
Pismo powinno zostać opatrzone profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym.

Skutki wprowadzenia podatku handlowego

Z dniem 1 stycznia 2021 roku wprowadzono podatek od sprzedaży detalicznej, inaczej podatek handlowy. Czy nowy obowiązek podatników będzie miał wpływ na wzrost cen?

Wprowadzony podatek handlowy obejmie sprzedawców detalicznych (sklepy o największych obrotach), z których uważa się osoby fizyczne, osoby prawne, spółki cywilne, czy jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.
Podatek od sprzedaży detalicznej pobierany jest co miesiąc, a jego wysokość ustalana na podstawie wielkości obrotu zaewidencjonowanego za pomocą kas rejestrujących.
Stawki podatku to:

  • 0,8% do przychodów miesięcznych nieprzekraczających 187 mln zł
  • 1,4% od nadwyżki przychodu ponad kwotę 187 mln zł.

Eksperci przekonują, że wprowadzenie podatku od sprzedaży detalicznej nie będzie miało bezpośredniego wpływu na wzrost cen w dużych sklepach. Celem podatku handlowego jest zwrócenie uwagi na mniejszych przedsiębiorców i pobudzenie konkurencji rynkowej.
Podatek handlowy obejmie wszystkich sprzedawców detalicznych prowadzących działalność na terytorium RP, niezależnie od tego czy to podmioty z kapitałem polskim czy zagranicznym.