Kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Przeczytaj również księgowość dla e-biznesu.

Podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenie w roku 2021 skutkowało będzie podniesieniem wysokości kar za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Kary są bardzo wysokie i sięgają nawet kilkudziesięciu milionów.

Wzrost minimalnej pensji, która w 2021 roku wynosi 2800 zł brutto( 200 zł więcej niż ubiegłym roku) będzie miał duży wpływ na wzrost kar skarbowych, jakie zamierzają nakładać organy podatkowe. Podstawa do wymierzenia kary jest określenie wartości wykonywanego niezgodnie z prawem czynu. Może być to wykrocze4nie lub przestępstwo.
Przestępstwo to czyn zabroniony, za który grozi grzywna w stawkach dziennych lub organicznie, a nawet pozbawienie wolności.
Wykroczenie jest czynem zabronionym, za którego popełnienie grozi grzywna określona kwotowo. Wartość graniczna między wykroczenie a przestępstwem w 2021 roku wynosi 14 000 zł.
Kara za wykroczenie skarbowe w 2021 roku może wynosić od 280 zł do nawet 56 000 zł, przy czym maksymalna granica mandatu karnetów wynosi 5400, natomiast grzywny nałożonej wyrokiem nakazowym 28 000 zł.
Kara za przestępstwo skarbowe na poziomie dziennym wynosi od 93,33 zł do 37,333 zł, przy czym minimalna kwota grzywny będzie stanowiła 933,33 zł, a maksymalna aż 26,88 mln. zł.

Zmiany w CIT 2021

Wraz z 1 stycznia 2021 roku wprowadzono wiele regulacji i zmian w podatku od osób prawnych-CIT. Czy wprowadzone modyfikacje działają na korzyść przedsiębiorców?

Spośród zmian w podatku CIT, które obowiązywać od 2021 roku wymienić można:

 1. Zwiększenie limitu przychodów uprawniającego do stosowania obniżonej stawki 9% podatku CIT. Zmiana korzystna dla podatników.
 2. Opodatkowanie podatkiem CIT spółek komandytowych i części spółek jawnych. Zmiana niekorzystna dla podatników prowadzących tego rodzaju spółki.
 3. Wydłużenie czasu obowiązywania rozwiązań podatkowych wprowadzonych przez tarcze antykryzysowe. Zmiana korzystna dla przedsiębiorców.
 4. Ulga na robotyzację. Zmiana korzystna dla podatników.
 5. Wprowadzenie do Polski “estońskiego CIT-u” Zmiana korzystna dla spółek kapitałowych.
 6. Nowe regulacje dotyczące spółki nieruchomościowej. Zmiana korzystna dla przedsiębiorców.

Nowy rok 2021 obfitował w zmiany dotyczące podatku CIT. Dla niektórych przedsiębiorców wprowadzono nowe obowiązki, które z pewnością wpłyną na funkcjonowanie i budżet tych firm. Pozostałe zmiany podatkowe są ukłonem w stronę przedsiębiorców, którzy mogą korzystać z nowych ulg podatkowych czy uproszczonej formy opodatkowania.

Jakie deklaracje ZUS są najważniejsze dla przedsiębiorcy?

Deklaracje ZUS można podzielić na parę różnych kategorii, jednak najważniejsze są dwie: deklaracje zgłoszeniowe i deklaracje rozliczeniowe.
Pierwsze z nich- zgłoszeniowe deklaracje ZUS- jak sama nazwa wskazuje, są to deklaracje, które mają na celu “zgłoszenie” płatnika do pewnych świadczeń:

 • ZUS ZUA– jest to deklaracja składana w momencie zgłoszenia pracownika lub siebie do ubezpieczeń, gdy osoba ta jest objęta pełnym ubezpieczeniem społecznym
 • ZUS ZZA– jest to formularz, który jest składany w momencie zgłoszenia pracownika lub siebie do ubezpieczeń, gdy osoba ta jest objęta tylko ubezpieczeniem zdrowotnym
 • ZUS ZIUA– deklaracja stosowana do zmiany danych osoby wcześniej ubezpieczonej
 • ZUS ZCNA– formularz służący do zgłaszania rodziny pracownika lub podatnika do ubezpieczenia zdrowotnego (lub do rezygnacji z niego)
 • ZUS ZWUA– deklaracja składana w wypadku wyrejestrowania z ubezpieczenia społecznego i/lub zdrowotnego

Natomiast deklaracje rozliczeniowe składane są w trakcie prowadzenia działalności. Są to deklaracje, które składają się z głównego formularza (ZUS DRA) i załączników, zwanych imiennymi raportami.

 • ZUS DRA, to jest miesięczna deklaracja rozliczeniowa, w której podatnik ma za zadanie rozliczyć wszystkie składki i świadczenia. Każdy ZUS DRA musi posiadać trzy załączniki: dwa dotyczące wysokości składek i jeden dotyczący ich wyrejestrowania
 • ZUS RCA– raport ze wskazanymi należnymi składkami i wypłaconymi świadczeniami, gdy ubezpieczony podlega pełnemu ubezpieczeniu społecznemu
 • ZUS RZA– raport o składkach, gdy ubezpieczony podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu
 • ZUS RSA– raport w wypłaconych świadczeniach
 • ZUS RPA– raport o przychodach ubezpieczonego i okresach pracy nauczycielskiej
 • ZUS DRA cz. II- raport składany raz na rok, gdy przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników
 • ZUS RCA cz. II- raport, który należy wypełnić zamiast ZUS DRA cz. II, gdy przedsiębiorca zatrudnia pracowników

Deklaracje te należy złożyć w terminie:
do 5. dnia miesiąca- jednostki i zakłady budżetowe
do 10. dnia miesiąca- osoby fizyczne płacące wyłącznie za siebie
do 15. dnia miesiąca- wszyscy pozostali płatnicy

Pozostałe ważne deklaracje:
ZUS ZSWA-informacje dotyczące pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach
ZUS RMUA– informacja dotycząca odprowadzanych za pracownika składek
ZUS IWA– informacja o danych dotyczących ubezpieczenia wypadkowego