Zalety prowadzenia pełnej księgowości

Spółki kapitałowe, komandytowe, komandytowo-akcyjne, osoby prawne oraz inne przedsiębiorstwa, których przychody netto w poprzednim roku obrotowym przekroczyły 1,2 mln euro są zobowiązane do prowadzenia ksiąg handlowych czyli do tzw. pełnej księgowości.

Z tą formą księgową związanych jest znacznie więcej obowiązków do wykonania i spełnienie rygorystycznych wymogów wynikających z ustały, jednak niesie ona za sobą wiele korzyści.

Zalety pełnej księgowości:

  • możliwość dokładnej kontroli i analizy wydatków, kosztów i źródeł przychodów przedsiębiorstwa,
  • posiadanie szczegółowych informacji na temat każdej operacji, jaka miała miejsce w firmie,
  • uzyskanie pełnego obrazu kondycji finansowej firmy i zachodzących zmian, dzięki dokładnej wycenie majątku,
  • pozwala na łatwiejsze planowanie przyszłych inwestycji w celu uzyskania wyższych zysków,
  • pozwala na zastosowanie polityki rachunkowości dostosowanej do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa,
  • możliwość łatwego dokonywania kontroli stanu majątku i finansów przedsiębiorstwa przez organy kontrolne.

 

 

 

 

Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego

Jednym z obowiązków przedsiębiorców, którzy prowadzą pełną księgowość w swojej firmie, jest sporządzanie sprawozdania finansowego. Jest to najważniejszy raport z działalności danej jednostki, który musi zostać opracowany w celu zamknięcia roku obrotowego i ksiąg rachunkowych.

Sprawozdanie składa się z:
– wprowadzenia,
– bilansu,
– rachunku zysków i strat,
– informacji dodatkowych i objaśnień.

Sprawozdania niektórych jednostek zawierają także:
– rachunek przepływów pieniężnych,
– zestawienie zmian w kapitale własnym.

Spółki mają aż 3 miesiące, od dnia bilansowego, na sporządzenie sprawozdania finansowego. Następnie jest ono przedstawiane właścicielowi jednostki lub zgromadzeniu wspólników, które sprawdza dokument. Następnie należy złożyć go do właściwego sądu rejonowego (KRS), wraz z uchwałą o zatwierdzeniu.

Od 2018 roku nie ma możliwości składania sprawozdania finansowego w formie papierowej. Wszystkie jednostki muszą opracowywać je w formacie XML i przesyłać elektronicznie.

Kto musi, a kto może prowadzić pełną księgowość?

Prowadzenie ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych mających miejsce w danej firmie, stanowi obowiązek każdego przedsiębiorcy. Jedni mogą prowadzić uproszczoną księgowości, inni z kolei muszą opracować dokładny i szczegółowy system prowadzenia zapisów dotyczących przychodów, kosztów i podatków w danej jednostce.
Lista podmiotów, które mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, została uwzględniona w przepisach ustawy o rachunkowości. Znalazły się na niej między innymi spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowe i komandytowo – akcyjne. Ponadto pełną księgowość muszą prowadzić także osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne jeśli ich przychód za poprzedni rok przekroczył limit 2 000 000 euro, w przeliczeniu na polską walutę.

Prawo do sporządzania ewidencji przedsiębiorstwa w pełnej formie mają wszyscy. W praktyce jednak tylko nieliczne podmioty, mające możliwość prowadzenie KPiR, dobrowolnie decyduje się na bardziej złożony system księgowy.

Co to jest pełna księgowość?

Pełna księgowość stanowi rejestr wszystkich operacji, jakie przedsiębiorstwo dokonało w danym okresie i stanowi bazę informacji na temat jego działań w kontekście finansowym i podatkowym.

Księgi rachunkowe – bo tak również nazywana jest pełna księgowość, stanowią o wiele bardziej złożony system niż Księga Przychodów i Rozchodów. Ich prowadzenie rozpoczyna się od opracowania polityki rachunkowości oraz utworzenia kont – syntetycznych i analitycznych. W dalszej kolejności prowadzi się rejestr, gdzie zapisywany jest każdy przychód i koszt jaki firma uzyskała i poniosła w danym okresie. Celem prowadzenia ewidencji jest ustalenie należności podatkowych Bezwzględnym obowiązkiem, z jakim wiąże się pełna księgowość jest także konieczność sporządzania sprawozdania finansowego.

Pełna księgowość pozwala na gromadzenie szczegółowych informacji na temat prowadzonej działalności i pozwala na ich dogłębną analizę, co z kolei przekłada się na możliwość bardziej świadomego i rozsądnego zarządzania jednostką gospodarczą.